روستاي تركمان
همدان -ملایر - جوکار - روستای ترکمان 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

۱ - ربنا اتنا فى الدنيا حسنه و فى الاخره حسنه و قنا عذاب النار  ۲۰۱/۲
پروردگارا در دنيا و آخرت به ما نيكى و احسان فرما و ما را از عذاب آتش دوزخ مصون بدار.

۲ - ربنا اتنا فى الدنيا و ماله فى الاخره من خلاق  ۲۰۰/۲
پروردگارا در دنيا رحمت و نعمت به ما عنايت كن هر كه از رحمت تو محروم شد در آخرت بهره ندارد.

۳ - ربنا اتنا من لدنك رحمه و هيى لنا من امرنا رشدا.  ۱۰/۱۸
پروردگارا ما، از جانب خود بر ما رحمتى فرست و براى رشد عقلى ما وسائل هدايت و ارشاد آماده فرما.

۴ - ربنا اتهم ضعفين من العذاب و العنهم لعنا كبيرا.  ۶۹/۳۳
پروردگارا ما آنها كه ما را گمراه نمودند عذاب آنها را دو چندان كن و از نعمتهاى خود محروم ابدى فرما.

۵ - ربنا امنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين .  ۵۳/۳
پروردگار ما، ما به تو و آنچه بر پيغمبرت فرستادى ايمان آورديم و از رسول تو پيروى كرديم نام ما را از شهادت دهندگان به توحيد و نبوت قرار ده.

۶ - ربنا امنا فاغفرلنا و ارحمنا و انتخير الراحمين .  ۱۰۹/۲۳
پروردگار ما، ما به تو ايمان آورديم ما را ببخش و بيامرز و به ما رحم كن كه تو بهترين بخشندگانى .

۷ - ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين .  ۸۳/۵
پروردگار ما، ما به تو ايمان آورديم ما را در زمره گواهان توحيد و موحدين قرار ده .

۸ - ربنا ابصرنا و سمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون .  ۱۲/۳۲
پروردگار ما آنچه به ما وعده فرموده بودى و ديديم و شنيديم ما را به دنيا برگردان تا عمل صالح كنيم كه ما به حشر و نشر و كتاب و معاد يقين پيدا كرده ايم.

۹ - ربنا اتمم لنا نورنا و اغفرلنا انك على كل شى ء قدير.  ۸/۶۶
پروردگارا نور علم و ايمان را براى ما تمام گردان و ما را بيامرز كه تو بر هر چيز قادر و توانايى .

۱۰ - ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون .  ۱۰۸/۲۳
پروردگارا ما را از جهنم بيرون ببر كه اگر ما دوباره عصيان كنيم ستمكاريم .

۱۱ - ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذى كنا نعمل.  ۳۷/۳۵
پروردگارا ما را از اين آتش بيرون كن تا به پيروى پيغمبرت عمل صالح كنيم غير از آنچه مى كرديم .

۱۲ - ربنا اخرجنا الى اجل قريب نجب دعوتك و نتبع الرسل.  ۴۴/۱۴
پروردگارا ما، عذاب را براى ما به تاخير انداز و مهلت كوتاهى ده تا آنچه فوت شده جبران كنيم ما دعوت تو را اطاعت كنيم و پيغمبر تو را پيروى نماييم.

۱۳ - ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنك وليا و اجعل لنا من لدنك نصيرا.  ۷۵/۴
پروردگارا ما را از دست ستمكاران نجات ده و راه فرج و نجاتى به ما بنما و يار و مددكارى براى ما بفرست كه از جانب تو ياور ما باشد.

۱۴ - ربنا استمتع بعضنا ببعض و بلغنا اجلنا.  ۱۲۸/۶
پروردگارا بعضى از ما از بعض ديگر بهره مند شديم و رسيديم به آنچه مقرر فرموده اى .

۱۵ - ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غزاما.  ۶۵/۲۵
پروردگارا بگردان از ما عذاب جهنم را كه آن عذاب براى هميشه هلاك كننده است .

۱۶ - ربنا اطمس على اموالهم و اشدد على قلوبهم فلا يومنوا حتى يروا العذاب الاليم.  ۸۸/۱۰
پروردگارا اموال آنها را نابود ساز و دلهاى آنها را قسى و سخت گردان كه ايمان نمى آورند جز به ديدن عذاب سخت .

۱۷ - ربنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا فى امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين.  ۱۴۷/۳
پروردگار ما گناهان ما را بيامرز و لغزش و اسراف ما را ببخش و قدمهاى ما را در راه انجام وظيفه ثابت بدار و بر كفار نصرت و پيروزى بخش .

۱۸ - ربنا اغفرلنا و لاخواننا الذين سبقونا بالايمان و لاتجعل فى قلوبنا غلا للذين امنوا.  ۱۰/۵۹
پروردگار ما بيامرز ما را و برادران ما را كه در ايمان بر ما سبقت گرفتند خدايا در دلهاى ما براى گرويدگان به تو كينه و كدورتى قرار مده كه تو مهربانى.

۱۹ - ربنا انك روف رحيم.  ۱۰/۵۹
پروردگار ما تو به تحقيق رئوف و مهربانى .

۲۰ - ربنا اغفرلى ولوالدى و للمومنين يوم يقوم الحساب.  ۴۱/۱۴
پروردگار ما مرا و پدر مادر مرا و همچنين مومنين را در روز حساب بيامرز.

۲۱ - ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق و انت خير الفاتحين.  ۸۹/۷
پروردگار تو درى از رحمت به سوى ما و قوم ما بگشا كه راه تو راه حق ات و تو بهترين گشاينده اى .

۲۲ - ربنا افرغ علينا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين .
پروردگار ما به ما صبر و شكيبايى عنايت كن و در عبادت ثابت قدم و بر كفار پيروزى بخش .

۲۳ - ربنا افرغ علينا صبرا و توفنا مسلمين.  ۱۲۶/۷
پروردگار ما به ما تحمل و بردبارى عنايت فرما و ما را جزو تسليم شدگان پيغمبرت بميران .

۲۴ - ربنا اكشف عنا العذاب انا مومنون  ۱۲/۴۴
پروردگار ما عذاب را از ما دور بگردان و بر طرف ساز كه ما گرويدگان به تو هستيم .

۲۵ - ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لاولنا و اخرنا.  ۱۱۴/۵
پروردگار ما از آسمان براى ما مائده و غذايى فرست كه بر ما و آيندگان (روز عيد) باشد.

۲۶ - ربنا انك تعلم ما نخفى و ما نعلن و ما يخفى على اللّه من شى ء فى الارض و لا فى السماء.  ۳۸/۱۴
پروردگارا تو مى دانى آنچه پنهان و آشكار عمل مى كنيم بر خداوند در آسمان و زمين هيچ كار و هيچ چيز پوشيده نيست .

۲۷ - ربنا انك جامع الناس ليوم لاريب فيه ان اللّه لايخلف الميعاد.  ۹/۳
پروردگارا تو هستى كه روز قيامت روزى كه در آن شك نيست اجزاء و اجساد و ابدان همه بندگانت را جمع و حشر مى كنى محققا خداوند وعده خود را خلاف نمى كند.

۲۸ - ربنا انك انت العزيز الحكيم.  ۵/۶۰
پروردگار ما به حقيقت تو عزيز و حكيمى و غالب و مصلحت دانى .

۲۹ - ربنا انك اتيت فرعون و ملاه زينه و اموالا فى الحيوه الدنيا. ۸۸/۱۰
پروردگار ما تو فرعون و اشراف ملت او را به مال دنيا و تحمل نيرو داده اى تو خود مى توانى گرفت آنچه به آنها داده اى.

۳۰ - ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته و ما للظالمين من انصار.  ۱۹۲/۳
پروردگارا تو هستى كه از روى عدالت هر كه مستحق عذاب شد به آتش مى فرستى و خوار و ذليل مى سازى و براى ستمكاران يار و ياورى نيست.

۳۱ - ربنا اننا امنا فاغفرلنا ذنوبنا و قنا عذاب النار.  ۱۶/۳
پروردگار ما، ما به تو ايمان آورده ايم پس گناهان ما را بيامرز و ما را از عذاب جهنم مصون بدار.

۳۲ - ربنا اننا سمعنا مناديا ينادى للايمان ان امنوا بربكم فامنا.  ۱۹۳/۳
پروردگار ما نداى منادى تو را كه مردم را دعوت مى كرد كه به خداى يگانه ايمان آوريد، شنيديم و ايمان آورديم كه تو خداى واحدى .

۳۳ - ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغنى.  ۴۵/۲۰
پروردگارا ما مى ترسيم بر ما چيره و غالب شود يا طغيان نمايد.

۳۴ - ربنا انى اسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم.  ۳۷/۱۴
پروردگار ما من خانواده ام را در وادى بى آب و علف كنار خانه محترم امن تو سكنى دادم تو آنها را حفظ فرما.

۳۵ - ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.  ۱۲۷/۲
پروردگار ما (ساختمان كعبه را) از ما قبول فرما كه تو شنونده و دانايى.

۳۶ - ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفرلنا و ترحمن لنكونن من الخاسرين.  ۲۲/۷
پروردگار ما ما بر نفوس خود ستم كرديم و اگر تو ما را نيامرزى و به ما رحم نكنى از زيانكاران خواهيم بود.

۳۷ - ربنا عليك توكلنا و اليك انبنا و اليك المصير  ۴/۶۰
پروردگار ما در هر كار به تو توكل مى كنم و از تو استعانت مى جوييم كه بازگشت همه ما بسوى توست.

۳۸ - ربنا فاغفرلنا ذنوبنا و كفر عنا سيئاتنا و توفنا مع الابرار  ۱۹۳/۳
پروردگار ما گناهان ما را بيامرز و از بديهاى ما در گذر و بپوشان و ما را با نيكوكاران قرار ده.

۳۹ - ربنا لاتجعلنا فتنه للذين كفروا و اغفرلنا.  ۴/۶۰
پروردگار ما، ما را براى آنها كه كافر شدند سبب آزمايش قرار مده و ما را بيامرز.

۴۰ - ربنا لاتزع قلوبنا بعد اذهديتنا و هب لنا من لدنك رحمه .  ۸/۳
پروردگار ما دلهاى ما را پس از روشن گردانيدن به نور ايمان و حق هدايت ديگر تيره مگردان و از جانب خودت رحمت فرما كه تو بخشاينده اى .

۴۱ - ربنا ليقيموا الصلوه فاجعل افبده من الناس تهوى اليهم و ارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.  ۳۷/۱۴
پروردگار ما من اسماعيل را در كنار خانه امن تو سكنى دادم ، تا نماز را بر پا دارند. بارالها! دلهاى مردم را مايل و راغب به مكه گردان و اين سرزمين را پر بركت قرار ده تا مردم به سوى كعبه آيند و از بركات و رزق و روزى مادى و معنوى آن بهره مند گردند باشد كه سپاسگزار شوند.

۴۲ - ربنا لاتجعلنا فتنه للقوم الظالمين. ۸۵/۱۰
پروردگارا ما را سبب آزمايش براى اقوام ستمكار قرار مده.

۴۳ - ربنا لاتجعلنا مع القوم الظالمين.  ۴۷/۷
پروردگار ما، ما را با مردم ستمكار و متعدى محشور مفرما.

۴۴ - ربنا لاتجعلنا فتنه للذين كفروا و اغفرلنا ربنا انك انت العزيز الحكيم.  ۶/۶۰
پروردگارا ما را فتنه و امتحان براى آنان كه كافر شده اند قرار مده و ما را بيامرز. پروردگارا محققا تو عزيز و حكيمى .

۴۵ - ربنا لاتواخذنا ان نسينا او اخطانا.  ۲۸۶/۲
پروردگارا ما را به نيسان و غفلت و خطا و فراموشى مگير و هشيار و بيدارمان دار.

۴۶ - ربنا لم كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب.  ۷۷/۴
(كفار گفتند) پروردگارا چرا بر ما جنگ واجب كردى و نگذاشتى به اجل خود بميريم (بگو بدون پيكار چيزى به كسى نمى دهند)

۴۷ - ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك و تكون من المومنين.  ۴۸/۲۸
پروردگارا اگر براى ما پيغمبر و رسولى مى فرستادى آيات فرمان تو را پيروى مى كرديم و ايمان مى آورديم.

۴۸ - ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل و نخزى.  ۱۳۵/۲۰
پروردگار ما چرا براى ما پيغمبرى نفرستادى تا آيات تو را پيروى كنيم و به خوارى و خزيان نيفتيم (گفتار كفار است)

۴۹ - ربنا ليضلوا عن سبيلك  ۸۸/۱۰
پروردگارا فرعون و فرعونيان مردم را از راه گمراه كردند.

۵۰ - ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار  ۱۹۳/۳
پروردگارا تو هيچ چيز را باطل نيافريدى تو منزهى پس ما را از عذاب آتش نگاهدار.

۵۱ - ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم اياتك و يعلمهم الكتاب و الحكمه و يزكيهم انك انت العزيز الحكيم .  ۱۲۹/۲
پروردگارا در ذريه من پيغمبرى برگزين و برانگيز كه آيات تو را بر آنها بخواند و علم و دانش و كتاب و حكمت به آنها بياموزد و نفوس آنها را تزكيه و تهذيب نمايد. تو محققا عزيز و حكيم و غالب و مصلحت دانى .

۵۲ - ربنا و لا تحمل علينا اصراكما حملته على الذين من قبلنا.  ۲۸۶/۲
پروردگارا بار گناه را بر ما گران مفرما آنچنان كه بر پيشينيان ما نمودى .

۵۳ - ربنا و اتنا ما وعدتنا على رسلك و لاتحزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد.  ۱۹۴/۳
پروردگارا ما را به صلاح آر، آنچه بر زبان پيغمبرانت از عطا وعده فرمودى به ما هم عنايت كن و روز قيامت ما را خوار و ذليل و بينوا مفرما محققا وعده هاى تو خلف نمى شود.

۵۴ - ربنا واجعلنا مسلمين لك و من ذريتنا امه مسلمه لك و ارنا مناسكنا و تب علينا انك انت التواب الرحيم.  ۱۲۸/۲
ابراهيم گفت : پروردگارا دلهاى من و فرزندم اسماعيل را تسليم خودت بگردان كه همه دلها به دست توست و از ذريه من امتى مسلمان قرار ده ، كه تسليم اراده و رضاى تو باشند و مناسك و روش حج خانه خود را به ما بياموز، و توبه ما را بپذير كه تو بسيار توبه پذير و بخشنده و مهربانى.

۵۵ - ربنا و ادخلهم جنات عدن التى وعدتهم و من صلح من ابائهم و ازواجهم و ذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. ۸/۴۰
فرشتگان گويند: پروردگارا اين بندگان پرهيزگار را وارد بهشت عدن خود ساز كه به آنها وعده داده اى و هر كس از آنها از پدرانشان و ذريه شان صالح بودند همه را داخل بهشت فرما كه تو بر همه چيز غالب و دانايى .

۵۶ - ربنا وسعت كل شى ء رحمه و علما فاغفر للذين تابوا و اتبعو سبيلك و قهم عذاب الجحيم.  ۷/۴۰
پروردگارا تمام موجودات در احاطه علمى و رحمت واسعه تو هستند پس بيامرز آنها كه توبه كردند و پيروى پيامبران تو نمودند و به راه تو رفتند و آنها را و آنها را از عذاب جهنم نگاهدار يعنى عذاب جهنم براى آن طبقه مطيع به وقوع نپيوندد و پيش نيايد.

۵۷ - ربنا و لاتحملنا ما لاطاقه لنا به واعف عنا و اغفرلنا و ارحمنا انت مولينا فانصرنا على القوم الكافرين.  ۲۸۶/۲
پروردگارا ما طاقت تحمل بار گران را نداريم ما را ببخش و عفو كن و بيامرز كه تو صاحب اختيار ما هستى خدايا ما را بر كفار پيروزى ده.

۵۸ - ربنا و تكون من المومنين ۲۸/۶
پروردگارا ما از گروندگان به توحيد و يگانگى تو مى باشيم .

۵۹ - ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون. ۱۷/۳۶
پروردگار ما بهتر مى داند كه ما را به رسالت به سوى شما فرستاده تا راه توحيد را به شما بنماييم.

۶۰ - ربنا رب السموات و الارض لن ندعوا من دونه الها.  ۱۴/۱۸
پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمين است ، هرگز ما معبودى غير از او نمى گيريم .

۶۱ - ربنا هولاء شركاونا الذين كنا ندعوا من دونك.  ۸۶/۱۶
پروردگارا اين گروهند شريكان ما كه ما را دعوت مى كردند غير از تو را پرستش كنيم.

۶۲ - ربنا الذى اعطى كل شى ء خلقه ثم هدى. ۵۱/۲۰
پروردگار ما، كسى است كه همه موجودات را آفريد و هدايت به كمال فرمود.

۶۳ - ربنا باعد بين اسفارنا و ظلموا انفسهم .  ۱۹/۳۴
(مردم توانگر يمن به درويشان حسد بردند و گفتند:) پروردگارا بين شهرهاى يمن تا شام را سرزمين خشك قرار ده تا درويشان نتوانند بدون زاد و راحله سفر كنند. آن مردم بدين دعا به خود ستم كردند.

۶۴ - ربنا غلبت علينا شقوتنا و كنا قوما ضالين.  ۱۰۷/۲۳
پروردگارا شقاوت بر ما غلبه يافت و گمراهى گريبان ما را گرفت و ما به خود ستم كرديم .

۶۵ - ربنا هولاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار.  ۳۸/۷
پروردگارا اين بت ها و بت پرستان ما را گمراه نمودند عذاب آتش آنها را دو جندان كن .

۶۶ - ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرياتنا قره اعين و اجعلنا للمتقين اماما. ۴۷/۲۵
پروردگارا زنان و فرزندانى به ما عنايت فرما كه اسباب رو سفيدى و چشم روشنى ما بشوند. خدايا ما را پرهيزكار و پيشوايان پارسا قرار ده ، يا براى ما پيشوايان پرهيزكارى بگمار.

۶۷ - ربنا هولاء الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا تبرانا اليك ما كانوا ايانا يعبدون ۶۳/۲۸
پروردگارا كسانى كه ما را گمراه نمودند تو گمراهشان كن آن چنان كه ما را گمراه نمودند، بتها مى گويند ما هم از آنها بيزاريم و هرگز ما را عبادت نكردند بلكه خود را عبادت كردند و پرستيدند.

[ ٢٩ آذر ۱۳۸٦ ] [ ۱٢:٠٥ ‎ق.ظ ] [ ترکمان ]

مـــیـکــای ســـــفـیـد

جزء کانیهای سیلیکاتی می باشد . ترکیب آن سیلیکاتهای آلومینیوم و پتاسیم آبدار می باشد .

به آسانی ورقه،ورقه می شود و در مقابل حرارت مقاومت دارد .اسید بر آن اثر ندارد .

موارد استفاده:

به عنوان طلق چراغها و ...و به عنوان عایق در وسایل الکتریکی بکار می رود .

میکای سفید در روستای ترکمان ( منگاوی) 35 کیلومتری جاده همدان – ملایر وجود دارد . که در بین اهالی روستا به  معدن برات شهرت پیدا نموده است . 

[ ٢۸ آذر ۱۳۸٦ ] [ ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ ] [ ترکمان ]

بخش‌ها

این شهرستان به چهار بخش تقسیم می‌شود. نام بخش (شهرهای تابعه)

مراکز بخش‌های نامبرده همنام با خود بخش‌ها می‌‌باشند بجز بخش زند که نام مرکز آن رنگنه علیا است.

روستاها

از روستاهای مهم شهرستان ملایر می‌توان از این روستاها نام برد.

حسین آباد ناظم(حسین آوادِ ناظم) - حسین آباد شاملو(حسین آوادِ شاملو) - علی آباد دمق(علی آوادِ دَمَق) - ازندریان(اَزَندَریُن) - نامیله - می آباد(مِیوا) - گوجک - قوزان(قوزُن) - تجر - شریف ابادی - کِسب - نَنَّج - کردخورد - دایلر - گلابدره - جوزان(جِوزُن) - بابارییس (باوا رِیس) - ده شاکر - اَرگِس سفلی (ارگس دامُن) - ارگس بالا (ارگس علیا) - مانيزان(مانی زُن) - کوسج خلیل - هزار جریب - سلطانیه - شوشاب(شوشِو) - پیرمشان(پیرمِشُن) - حاجی آباد - زیرابیه - کهکدان(کِی کَدُن) - کرتیل آباد - داویجان(دِوُن) - گوراب(جوراب: گورِو) - ضرب علی(قلعه نقد علی) - پیرسواران(پیر سارُن) - نمازگاه - نازول - میشن - کرکان(کَرکُن) - شیرین آباد - مهرآباد - پیهان - پری(پیروز) - زنگنه - ورچق(وَرچَه) - اُردکلو - بیدکُرپه (بیدکُرپَه) - پیرشاهوردی(پیلَه شَوَردی) - قلعه رفیع (قِلارفیع) - قلعه خلیفه(قِلا خلیفه) -ازناو(اِزنِو) - مَرویل - گنبد - الفاوُت(اَلفِوت) - زمان آباد - قالیباف - علمدار - دهلق - چَرّا - بورکی - دهنو - مبارک آباد(مارکاواد) - چزّان(چزّون) - دارچَم - قپان بری (قَپُن بَری) - ازناوله (اِزنِولَه) - آورزمان (اِورزمُن) - سلطان آباد (سلطان آواد) - حرم آباد (حَرَم آواد) - انوج- مَنگاوی - گَماسا - ونّایی (ونّو) - توجغاز (توجیغاز) ایرانه ( زادگاه بابا طاهر عریان )- سراب-کمری-

[ ٢۸ آذر ۱۳۸٦ ] [ ۱٠:۳٥ ‎ب.ظ ] [ ترکمان ]

شهادت

شهادت  امام  محمد باقر (ع) شکافنده علوم  

 را به  کلیه مسلمانان جهان  تسلیت می گویم . 

[ ٢٧ آذر ۱۳۸٦ ] [ ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ ] [ ترکمان ]

10) خاور اراك
از جنوب شرقي اراك آغاز شده و تا شمال شهر اراك به طول 60 كيلومتر امتداد مي‌يابد و در صورت جنبش، شرق استان را مي‌لرزاند.
11) آوج
25 كيلومتر طول دارد. توان ايجاد زلزله‌اي به بزرگي 1/6 ريشتر را دارد و جنبش احتمالي آن شمال شرقي استان را مي‌لرزاند.
12) پرندك
40 كيلومتر طول دارد. توان ايجاد زلزله‌اي به بزرگي 4/6 ريشتر را دارد و جنبش احتمالي آن شمال شرقي استان را مي‌لرزاند.

با توجه به اطلاعات موجود از لحاظ ميزان خطر نسبي وقوع زلزله، مناطق مختلف استان طبق جدول زير تقسيم‌بندي مي‌گردد:
رديف نام بخش ميزان خطر نسبي
1 مركزي متوسط تا زياد
2 اسدآباد زياد
3 تويسركان زياد
4 رزن متوسط
5 نهاوند پرخطرترين منطقه استان
6 ملاير متوسط
7 كبود راهنگ متوسط

در نقاط روستايي به ويژه روستاهايي كه در مناطق كوهستاني و كوهپايه‌ها قرار دارند، پتانسيل زمين لغزه زياد است. از اين ميان مي‌توان به روستاهاي چشمه ماهي، دارياب، قلعه علي خان، گيوكي قارلق قشلاق، ابرو، سيمين، كشين، يلفان، ارزانفود، وركانه، عشاق، بابارود، ارزان دريان، كمري  ، منگاوی ، چشمه پهن، علي آباد دمق، زرامين پايين و بالا ، خياران، حاجي آباد، ازناب، كله ماربالا، قشلاق، دره ابراهيم، بيان، ده حيدر، ورآيينه، محمودآباد، قلعه آباد، فاماست، سران، حسين آباد، وشت، برجك، عشوند، گوشه سالار، ده فول، چولك، فقيره، دره مرادبيك، تفريجان، كردبلاغ، ايوك، مرادباغي، حاجي آباد، پل شكسته، ده دليان، دينگله كهريز، رباط شورين، شيرآباد، علي آباد جوركان، رحيم آباد فبارابند، بركت آباد، حيران، طاحون آباد، گنبد چاي، مهيار، گوركز، آقچه خرابه پايين، عربلو، جامي مقصود، گاوخانه، آب هندو، حسين آباد علوي، كريم آباد، علي جوق، شاه كندي، آشاق قلعه و لانيلو اشاره نمود.
در ارتفاعات شمال شرقي استان از جمله در روستاهاي شمال و شمال شرقي ازناب نيز احتمال وقوع زمين‌لرزه در هنگام رويداد زمين‌لرزه‌هاي بزرگ زياد است.
به طور كلي بايد گفت كه روستاها براساس وجود شرايط كشاورزي يعني آب و خاك بنا نهاده شده‌اند و فلسفه ساخت دهات ايران بيشتر وجود آب بوده است و از آن جا كه زون‌هاي گسل‌ها مجاري خوب براي عبور آب هستند، خروج آب چشمه‌ها اكثراً شكستگي‌ها و گسل‌ها بوده‌اند (غير از مناطق آهكي. در بسياري موارد چشمه‌هاي آب در طول گسل‌ها باعث شده است كه روستاها در نزديكي اين چشمه‌ها و در نتيجه در روي زون گسل‌ها ساخته شوند. در چنين محل‌هايي هم پتانسيل گسلش سطحي و هم پتانسيل زمين‌لرزه وجود دارد، لذا به طور سنتي دهات ايران يا در نزديكي گسل‌ها بنا شده‌اند و يا فاصله آن‌ها از گسل بسيار كم بوده است.
با عنايت به اين كه تعداد قابل توجهي از روستاهاي برخوردار از شبكه توزيع آب آشاميدني داراي مخازن آب هوايي هستند و اين مخازن هوايي در داخل روستاها قرار گرفته‌اند و اطراف آن‌ها پر از خانه و مدرسه و ساير مكان‌هاست، در صورت وقوع زلزله اين مخازن هوايي در معرض تخريب و سقوط قرار مي‌گيرند. لذا در اثر سقوط اين مخازن ساختمان‌هاي اطراف آن تخريب مي‌گردد كه منجر به كشته شدن تعدادي از ساكنان آن ساختمان‌ها و وارد آمدن خسارات بر اموال موجود در اين ساختمان‌ها مي‌گردد.
لذا به منظور پيشگيري از تحميل اين خسارات در صورت بروز زمين لرزه نياز است تا حريم مخازن هوايي (حداقل با خريد تا 4 منزل مسكوني اطراف مخازن هوايي) به طور كامل آزاد گردد.
با آزادسازي حريم مخازن هوايي، در صورت وقوع زمين لرزه ديگر شاهد بروز خسارات انساني و مالي ناشي از سقوط منابع هوايي نخواهيم بود.
تعداد روستاهاي برخوردار بالاي 20 خانوار داراي مخازن هوايي در استان همدان جمعاً 209 روستا است و تعداد 100 مخزن فرسوده بلااستفاده نيز در اين روستاها وجود دارد. اگر در اثر وقوع زمين لرزه 40 درصد مخازن هوايي اين روستاها تخريب و با سقوط مواجه شود:
124 = 4/0 × 309
در اثر وقوع زمين لرزه حداقل در 124 روستا با تخريب مخازن مواجه خواهيم شد.

زيان مالي ناشي از تخريب منازل و اماكن اطراف مخازن هوايي:
اگر در اثر وقوع زمين لرزه، حداقل به 3 منزل مسكوني اطراف هر مخزن هوايي خسارت وارد گردد و ميزان خسارت مالي ناشي از تخريب مسكن و وسايل آن حداقل 100 ميليون ريال فرض گردد:
37200 = (100) 3 × 124
با سقوط مخازن هوايي در اثر زلزله 37200 ميليون ريال خسارت ناشي از تخريب منازل و اموال روستاييان بر شركت تحميل مي‌گردد.

خسارات ناشي از كشته شدن ساكنين منازل اطراف مخازن هوايي:
اگر در اثر تخريب منازل مسكوني اطراف مخزن هوايي حداقل 2 نفر جان خود را از دست بدهند
تلفات انساني ناشي از سقوط مخازن هوايي 248 = 2 × 124
از دست دادن عضوي از خانواده ضربات روحي – رواني شديدي بر پيكر خانواده قربانيان وارد مي‌سازد كه به هيچ وجه قابل جبران نيست. با اين حال اگر ميزان ديه هر فرد را حداقل 400 ميليون ريال در نظر بگيريم؛ خسارت ناشي از پرداخت ديه قربانيان به شرح زير است:
ميليون ريال زيان مالي ناشي از پرداخت ديه به خانواده قربانيان 99200 = 400 × 248

ميزان كل خسارات ناشي از سقوط مخازن هوايي در روستاهايي كه مخازن هوايي آن‌ها در اثر وقوع زمين لرزه سقوط مي‌كند:
(خسارات ناشي از تخريب منازل مسكوني اطراف مخازن + خسارت ناشي از پرداخت ديه قربانيان)
ميليون ريال مجموع خسارت ناشي از سقوط مخازن هوايي 136400 = (99200 + 37200)

هزينه آزادسازي حريم كل مخازن هوايي موجود در استان همدان:
اگر در محدوده هر مخزن 4 منزل مسكوني وجود داشته باشد و جهت خريد هر منزل مسكوني، 50 ميليون ريال موردنياز باشد
ميليون ريال هزينه آزادسازي حريم كل مخازن هوايي موجود در استان 61800 = 50 × 4 × 309

ميزان صرفه جويي در هزينه‌هاي شركت در صورت اجراي طرح:
(مجموع خسارات ناشي از سقوط مخازن هوايي – هزينه آزادسازي حريم مخازن هوايي)
ميليون ريال صرفه جويي در هزينه‌هاي شركت 74600 = 61800 – 136400
با خريد اراضي اطراف مخازن هوايي و آزادسازي حريم مخازن هوايي، علاوه بر پيشگيري از تلفات انساني، مي‌توان به ميزان 74600 ميليون ريال در هزينه هاي ناشي از سقوط مخازن هوايي صرفه‌جويي نمود.

جمع آوري مخازن فرسوده:
با توجه به وجود حدود يك صد عدد مخازن هوايي فرسوده و زنگ زده و بلااستفاده در سطح روستاهاي استان همدان و احتمال بروز حادثه و خسارت در زمان وقوع زلزله لزوم جمع آوري آن‌ها به شدت احساس مي‌گردد.
جمع آوري اين مخازن بلااستفاده از محل، ضمن كاهش خسارات جاني و مالي باعث زيباسازي محيط روستا و بخش و شهرستان از ديد مردم، مسافران و توريست‌ها خواهد شد.

[ ٢٦ آذر ۱۳۸٦ ] [ ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ ] [ ترکمان ]

بناي شهر همدان را به دياآكو پادشاه ماد ( حدود 700 سال قبل از ميلاد ) نسبت مي‌دهند. هرودت مي‌گويد پادشاه ماد اين محل را كه اكباتان و هگمتانه ناميده مي‌شد به پايتختي برگزيد. گويا در كتيبه تيكلات پالاسر اول ( پادشاه آشور ) كه مربوط به 11 قرن قبل از ميلاد است ، نام آنادانا يا « همدانا» نوشته شده است. كلمه ايراني هگمتانه به معني محل اجتماع و كلمه عيلامي « هل‌مته‌نه » به معني سرزمين مادهاست. شهر همدان در زمان فرامانروايي بخت‌النصر ( بنوكدنصَّر ) ويران شد و بعدها داريوش بزرگ آن را مرمت كرد. در زمان اشكانيان ، كه تيسفون پايتخت كشور بود، همدان پايتخت و اقامتگاه تابستاني شاهان اشكاني شد . بعد از اشكانيان ، ساسانيان نيز قصرهاي تابستاني خود را در اين شهر بنا كردند. خرابه‌هاي باروي قلعه اشكاني بر فراز تپه مصلي و مجسمه شيرسنگي‌ِ از دروازه‌هاي همدان از آثار اين دوره است. در سال 23 هجري كه جنگ نهاوند روي داد، همدان به تصرف اعراب درآمد و از آن زمان به بعد گاهي كانون آبادي و ثروت و زماني دچار چپاول و فقر و ركود بوده است. همدان در زمان ديلميان ( 319 هجري ) لطمات فراواني ديد. در قرن ششم هجري ، سلجوقيان مركز خود را از بغداد به اين شهر منتقل كردند و مدت 50 سال اين شهر قديمي پايتخت سلجوقيان بود، تا اين ‌كه در اين قرن با حمله مغول به تصرف ‌آن‌ها درآمد و به ويرانه‌اي مبدل گرديد . بايدوخان مغول پس از تاج‌گذاري در اين شهر آن را مرمت و بازسازي كرد . اما اين شهر كه هميشه مورد تاخت و تاز سلاطين و سلسله‌هاي شاهي بود ، باز هم در زمان تسلط تيموريان بر ايران به دست آن‌ها ويران شد . ( در زمان سلاطين صفوي شهر همدان از نعمت آباداني بهره‌مند گرديد . پس از انقراض صفويه و بروز هرج و مرج در سال 1138 هجري ، همدان به تصرف احمد شاه ، والي عثماني ، درآمد ؛ ولي شش سال بعد به همت نادر شاه افشار از نيروهاي مهاجم عثماني تخليه و باز پس گرفته شد . پس از اين دوره نيز همدان بارها مورد تهاجم و تسلط اقوام مختلف بود، تا اين‌كه طبق قرارداد 1145 هجري كاملاً به ايران تعلق گرفت. شهر همدان به علت قرار گرفتن در مسير راه‌هاي اصلي منطقه غربي ايران ، در قرن‌هاي اخير همواره از نظر بازرگاني مورد توجه بوده است. و نيز در مسير جاده ابريشم قرار داشته است.)

 
 مفتحپيشخورجيحون دشت 
 قيه باغياقاجحاجي اباد 
 اصلهاجرلودشته 
 اكلهايره گونييكله 
 قزل حصارباغچه غازاقدره 
 شيرابدالپاوانجيهون اباد 
 دهلقچپقلوهيزج 
 قلعه جوقده قره چاياحمداباد 
 چاه بهاردهلقاميرابادكرد 
 يالقوزباغسولي درهشيرين اباد 
 راستگويانقزل كنديگنبدچاي 
 طمچيمولوتپهبركت اباد 
 قزل ابادقارقالقبوياقچي 
 كله سرقره دايرزج 
 حسام ابادينگجهديزج 
 زرقخواجه حصارطاحون اباد 
 خماجينوزندانقلعه نظراباد 
 قوشيجهازناوامامزاده پيرنهان 
 الوندكوه شرقيبازرانچاه دشت 
 ارزان فودبزچلوايده لو 
 تكمه داشتجركبيوك اباد 
 تفريجانقمشانهنوده 
 شمس ابادباباحصاريحاجي مقصود 
 علي ابادوركانهخيمه گاهحسن اباد 
 وركانهرضاباغيقرخلر 
 يلفانزاغليجهقپچاق 
 الوندكوه غربيصيدابادبزينه جرد 
 يكن ابادعمرابادسماوك 
 اوزنانقبان قلييسرلو 
 انصارالامامقشلاقميلاجرد 
 سلولانقلقل ابادهمه كسي 
 مهدي ابادكوي بلاغشوردشت 
 چشمه قصابانگل خنداناب انبار 
 حيدره پشتشهرمباركيناحمدابادتپه 
 موييجينمرغ ابادكوزره 
 توييجينصادق لوراهجرد 
 وفرجينمعدن كوهعبدالرحيم 
 سنگستانيارمقيهقشلاق سفلي 
 شورينخرم دشتمهاجراباد 
 مرتع بلاغحاجي ابادخماجين 
 اميرابادفيض ابادخيراباد 
 سرخ ابادسراوكفيروزاباد 
 ضياالدينامين ابادقشلاق عليا 
 كنجينهخوش ابادقوزليجه 
 مهرابادنگارخاتونمسلم اباد 
 كردبلاغتاوهوركش 
 مرادبلاغيزرقاندولت اباد 
 ابشينهجهان ابادابرو 
 اغجه سيدانسرايابرو 
 سنگستاننصيرابادانجلاس 
 اقداشابراهيم ابادچشين 
 يگانهاميرابادعلي نورخاكو 
 ايوكسناجچشمه ملك 
 دينگله كهريزطوالهسيلوار 
 عربلوگنبدسيمين ابرو 
 سبزابادباش قشلاقهگمتانه 
 گورگززنگي بلاغده پياز 
 مهبارقرخ قزامزاجرد 
 باغچهموليجهعلي ابادپشتشهر 
 پل شكستهحاجي اباداوليايي 
 ده دليانسردرهحسن ابادشورين 
 شيرابادگنبدعلي اباداق حصار 
 پهن ابادمعروفگراچقا 
  حيرانقشلاق گمار 
  نشربهرام اباد 
  ابهندوقاسم اباد 
  سياه كمرنهران 
  كوركهريزرباط شورين 
  قلي كندي  
  اق تپه  
  بارابند  
  رحيم اباد  
     
  

[ ۱۸ آذر ۱۳۸٦ ] [ ۱٢:٠۸ ‎ق.ظ ] [ ترکمان ]

وجه اله

[ ۱٤ آذر ۱۳۸٦ ] [ ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ ] [ ترکمان ]
   
 

مورخان در مورد وجه تسميه ملاير نظرهاي مختلفي ارائه داده‌اند . از جمله اين كه در زمان مادها با روشن كردن آتش‌ بر روي تپه‌ها و كوه‌هاي آن اخبار را به ساير مناطق مي‌رساندند؛ از اين رو آن‌جا مل‌آگر به معني ‎تپه آتش ناميده شد . روايت ديگري مي‌گويد كه در زمان حمله اعراب به ايران هنگام عبور از اين منطقه به آب دست نيافته بودند و به همين دليل آن را « ماء‌لايُري» خواندند ، يعني آب ديده نمي‌شود و به همين نام معروف شده و ملاير كنوني صورتي از آن عبارت است : ملاير از زمان‌هاي بسيار دور منطقه‌اي آباد و پرجمعيت بوده است . اسامي بعضي از روستاها مانند مانيزان ، گوراب، اسكنان و ابنيه و آثار تاريخي به جاي مانده منطقه از جمله دژگوراب و تپه نوشيجان حاكي از قدمت تاريخي اين منطقه است. بناي شهر فعلي ملاير با حكومت فتحعلي شاه قاجار در سال 1188 هجري مقارن است كه توسط محمدعلي ميرزا دولتشاه احداث شد و نخست به نام باني آن دولت‌آباد خوانده شد، و سپس با انقراض سلسله قاجاريه به ملاير مغيير نام يافت.

بخشها - دهستانها و روستاهای ملایر

 
 جوكارترك غربيالمهدي 
 كندهلانينگي كند( نواسداله خان )علي اباددمق 
 نصرت ابادعليجوقحسين ابادشاملو 
 كسبقشلاق احمدويسقلعه اقابيك /شوره زار 
 عشاقنجف ابادده نوعلي اباد 
 قوزانشادكنديحسن ابادقوش بلاغ 
 گل شير(افسريه )كمريده شاكر 
 مبارك ابادمكربيقشلاق ده نو 
 خدريبوربورزمان ابادمحمداباد 
 پيرميشانداييلرزيرابيه 
 سنگ سفيدننجمنگاويكوسج خليل 
 ننجالفاوتترك شرقي 
 بابارودطاسبندياسلام اباد 
 بيش اغاجگوجكعلوي 
 چشمه پهن ننجزمان ابادحسن ابادعلوي 
 ميرزابرهكريم اباددشت اباد 
 اورزمانمحراقشلاق قباد 
 اورزماننهنجهخردمند 
 تگرگياشاق قلعهاوچ تپه 
 حسن ابادابدرچشمه پهنطجرعلوي 
 مهدي ابادزاغه طاسبنديتوتل 
 دوريجانقديميموسي بلاغي (موسي خان بلاقي ) 
 دهلقسامنحرم رودسفلي 
 لولوهرچقاييحسين ابادناظم 
 ابدرحاجي ابادارته بلاغ 
 دره اميدعليكهكدانده نواورزمان 
 عباس ابادنازولكرتيل اباد 
 ميانزولانوناوماليچه 
 مودارانطجرسامنخوش اباد 
 سفيدكوهمحمودابادبلرتو 
 انوچواشانكليل اباد 
 سياه كمرزرشگيكهريزحسين ابادناظم 
 علي مرادخواهضرب علياسكنان 
 انجيرهكمربنهجريا 
 بهارهيونسحسن كوسج 
 رحمن ابادانوچاردكلوقلعه كرتيل اباد 
 زاغه انوچاميرالامراهزارجريب 
 چشمه سارانپيرسوارانايرانه 
 گلدره انوچحاجي خدربهمن اباد 
 جوزانسراب طجرشريف ابادطجر 
 جوزانفيروزابادناصح اباد 
 كهريزقشلاق پيرحياتيجيجان رود 
 گل گلهريرزحرم رودعليا 
 مانيزانموزاراناميراباد 
 بابلقانيجورابتپه نوشيجان 
 چشمه قاضيبوركيتوچقاز 
 خيراباددارچمغياث اباد 
 كله بيدداويجانگلوشجرد 
 قلعه باباخانسيبدرحرم اباد 
 گماسارضوانكدهگلدره عليا 
 توسك سفليعلمدارسفليگنبد 
 توسك علياازناولهمهراباد 
 قلعه جوزانفروزحاجي اباد 
 كوه سردهناميلهشيرين اباد 
 ازناوعلمدارعلياقلعه فتاحيه 
 بابارئيسعباسيهگلدسته 
 امامزاده عبداله (خان اباد)مرويلشوشاب 
 سالارابادكمازان سفليمحمدي (سلطانيه ) 
 سلطان ابادپيهانشريف ابادقوزان 
 قره تگينيچمكركان 
 محمودابادمصلحان (قلعه خليفه )نكيل اباد 
 ورچقامامزاده خاتونيونجي 
 گنجابدره ميانه عليااحمداباد 
 پيرخداورديصدريه (سيردرصدر)كمازان عليا 
 سالوكمليانزنگنه عليا 
 قجراب سفليبياتان سفليميشن 
 قجراب عليابيدكرپه عليااحمديه (احمدروغني ) 
 گولوندبيدكرپه وسطيكمازان 
 كمازان وسطيطايمهگلپراباد 
 بيغشمهدويه (قلعه مهدئ خان )ده ميانه 
 پيروز(پرئ )ارگس سفليزنگنه سفلي 
 حمزه لوعلياارگس عليا(قلعه رفيع )سياچقا 
 موسيراباد(سيردرپرئ )اشميزانكساوند 
 قاسم ابادبياتان علياگنجدر 
 پريانبيدكرپه سفليگوشه كساوند 
 حمزه لوسفليپاتپه گونسباننهندر 
 ده چانهتله جردسفلي  
 سنگدهتله جردعليا  
 گرجاييدره ميانه سفلي  
  علي اباد  
  كيكله  
     
 
[ ۱۳ آذر ۱۳۸٦ ] [ ۱۱:٢۸ ‎ب.ظ ] [ ترکمان ]

شهادت  هنر مردان خداست .

شهید ترکمان

[ ٥ آذر ۱۳۸٦ ] [ ۱۱:٢٦ ‎ب.ظ ] [ ترکمان ]
روستاهای الفاوت  قدیمی  قلی کندی  دهنو  اسد  الله خان (ینگی کند)  ارزانفود  زمان آباد  مکربی از  همسایگان  روستای ترکمان  ( منگاوی  سابق )  می باشند .
[ ٤ آذر ۱۳۸٦ ] [ ۱۱:۱٦ ‎ب.ظ ] [ ترکمان ]

(پرهيزكاران)در شب همواره بر پا ايستاده‏اند،قرآن را شمرده و با تدبر تلاوت‏مى‏كنند،با آن جان خويش را محزون مى‏سازند و داروى درد خود را از آن مى‏گيرند،هر گاه به آيه‏اى برسند كه در آن تشويق باشد با علاقه فراوان به آن روى آورند و روح‏و جانشان با شوق بسيار در آن خيره شود،و آن را همواره نصب العين خود مى‏سازند،و هرگاه به آيه‏اى برخورد كنند كه در آن بيم باشد.

گوشهاى دل خويشتن را براى شنيدن آن باز مى‏كنند،و صداى ناله و به هم خوردن‏زبانه‏هاى آتش با آن وضع مهيبش در درون گوششان طنين انداز است،آنها در پيشگاه‏خدا به ركوع مى‏روند و جبين و دست و پا به هنگام سجده بر خاك مى‏سايند،و از او آزادى‏خويش را از آتش جهنم درخواست ميكنند.

و اما در روز دانشمندانى بردبار،و نيكوكارانى با تقوا هستند،ترس و خوف بدنهاى‏آنها را همچون چوبه تيرى لاغر ساخته،چنانكه ناظران،آنها را بيمار مى‏پندارند اماهيچ بيمارى در وجودشان نيست‏بيخبران مى‏پندارند آنها ديوانه‏اند در حالى كه انديشه‏اى‏بس بزرك آنان را به اين وضع در آورده.

از اعمال اندك خويش خشنود نيستند و اعمال فراوان خود را زياد نمى‏بينند،آنان‏خويش را متهم مى‏سازند،و از كردار خود خوفناكند.هر گاه يكى از آنها ستوده شوند از آن‏چه در باره‏اش گفته شده در هراس مى‏افتد و مى‏گويد:من از ديگران نسبت‏بخود آگاه ترم!وپروردگارم به اعمالم از من آگاه‏تر است.

[ ٤ آذر ۱۳۸٦ ] [ ۱٠:۳٥ ‎ب.ظ ] [ ترکمان ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

روستای ترکمان (منگاوی سابق ) از توابع دهستان ترک غربی جوکار شهرستان ملایر واقع در استان همدان می باشد این وبلاگ جهت معرفی روستا و آداب و رسوم آن در دهه فجر سال 1385 راه اندازی شده است .
صفحات اختصاصی
RSS Feed

FREE UPLOAD CENTER
FREE UPLOAD CENTER
FREE UPLOAD CENTER
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

☆TURK music☆

Habibiyan


FREE UPLOAD CENTER