به نام خدا به ياد خدا وبراي خدا كشاورزان عزيز خدا قوت واقيموا الصلواه وآتوا الزكاه(سوره حج: 78) زكات از جمله ضروريات دين است واز عبادات مهم محسوب مي شود به طوريكه در هر آيه اي كه قرآن انسان را به نماز دعوت كرده آنرا با زكات مقرون ساخته است .با اداي نماز وپرداخت زكات است كه برادري ديني حاصل مي شود ودر روايات اهل بيت (ع) آمده كه مانع زكات جزء مومنا ن ومسلمانان نيست ازهمه مهم تر زكات باعث تطهير نفس از پول پرستي، خودخواهي ، بخل، پستي،قساوت ، طمع وحسد مي شود زكات نه تنها باعث پاكي و وارستگي فرد، بلكه باعث پاكسازي جامعه از فقر وبيكاري كه باعث انواع جرايم و جنايات وفساد ها است مي شودودر برابر بيشتركمبود ها افراد جامعه را بيمه مي كند. مژده وهديه به پرداخت كنندگان زكات امام علي (ع) فرمودند : زكات موجب نگهداري مال و زيادشدن آن است . امام باقر (ع): زكات عمر را طولاني ومرگهاي بد را دفع مي كند . امام علي (ع): زكات كفّاره ي كسي است كه آنرا با رضايت خاطر بپردازد . امام علي (ع):زكات موجب خاموش شدن خشم پروردگار است . عواقب نپرداختن زكات از نظر معصومين (ع) امام صادق (ع) فرمودند: نپردا ختن زكات موجب حسرت در روز قيامت است . پيامبر اكرم (ص) : نپرداختن زكات موجب بي بركتي زمين است . امام علي (ع) :نپرداختن زكات بخل است وبهشت بر بخيل حرام مي باشد. پيامبراكرم(ص):نپرداختن زكات خيانت به خداست وموجب قبول نشدن نمازمي شود تارك زكات دو برابر مقدار زكات را در باطل صرف خواهد كرد . راز ق و روزي ده شاه و گدا بعد از خدا دست خون آلود بذر افشان دهقان است وبس

/ 0 نظر / 6 بازدید