فرازهایی از دعای زیبای کمیل

خــــداونـــدا ...
هـمانـا از تـو درخواسـت میکـنم به مهربانــیـت که همه چـیز را فـرا گرفـته
و به نـیرویــت که بـدان هـمه موجــودات را مقـهـور سـاخـته ای
و هرموجــودی د ربـرابـر آن خـوار و خاکـسـار گــشــته
و به جـبرّوتــت که بـدان بـر هـمه چــیز چــیره شــده ای
و به ارجمــندیــت که هـیـچ موجــودی در بـرابـر آن نایــسـتد
و به بـزرگـیـت که همـه موجـودات را پـُر کـرده اسـت
و به فرمانـرواییـت کـه بـر فـراز هـمه چـیز قـرار دارد
و به ذاتـت که پـس از نیـستی هـمه مـوجـودات پـایـنـده است
و به نـامهـایـت کـه هـمه کـرانه هـستی را پـر کـرده است
و به دانـایـیـت کـه همـه موجـودات را فـرا گـرفـتـه
وبه روشـنایی ذاتـت که همه موجودات از او روشـنایی یافـته اند.
ای روشـنایی
ای بسـیار پـاک
ای ابـتـدای هـر آغاز
و ای سـرانجـام هـر پـایـان

خــــداونــدا ... بیـامـرز آن گـناهـانـم که پـرده پاکـدامنی ها درَد
خــــداونــدا ... بیـامرز آن گـناهانـم که عـذاب وکـیـفر فـرود آرد

خــــداونــدا ... بیـامرز آن گـناهانـم که نـعمـتها را دگـرگـون سـازد

خــــداونــدا ... بیـامرز آن گـناهانـم که اجـابـت دعـا بـاز دارد
خــــداونــدا ... بیـامرز آن گـناهانـم که بـلا فـرو بـارد
خــــداونــدا ... بیـامرز آن گـناهانـم که امید را قطع میکند
خــــداونــدا بیـامرزهر گـناهی که کـرده ام و هـر خـطـایی که از من سـر زده اسـت.

خــــداونــدا ... هـمانـا مـن بـا یـاد تـو به تـو نـزدیـکی جـویـم و به وسیـله تـو از درگـاهـت شـفاعـت خـواهـم؛
و به حـق بـخـشـندگـیـت از تـو درخواسـت می کـنم کـه مـرا به خـودت نـزدیـک کـنی
و سـپاسـت را بر من ارزانـی داری و یـاد خـود را در دلـم افـکـنی


 

خــــداونــدا ... هـمانـا از تـو درخـواسـت می کـنم هـمانـنـد درخواسـتِ فـروتــنـی

 

 

خـوار و خـاکـسـار که کـار را بر مـن آسـان گـیـری و به مـن رحـم آوری
و مـرا بـدانـچـه بر مـن قـسـمت کرده ای خـشنـود و قـانـع گـردانـی
و در هـمه حـال فـروتـنـم نـمایـی.

خــــداونــدا ... از تـو درخـواسـت مـی کـنم هـمانـند درخـواسـت

کـسی که سـخـت تـهـیدسـت شـده و خـواسـته اش را بـه گاهِ ( هجوم ) دشـواری ها نـزد تـو آورده اسـت

و مـیل و رغـبـتـش بـدانـچـه نـزد تـوسـت فـزونـی یـافـته اسـت

خــــداونــدا ... حـکـومـت تـو بـزرگ و جـایـگاهـت والاسـت

و تـدبـیـر تو نـهان و فـرمانـت عـیان اسـت و قـدرت تو چـیـره

و تـوانایـیـت نـافـذ و کارآسـت و گـریـز از فـرمانـروایـی تو ناشـدنـی اسـت.

 

خــــداونــدا، بـرای گـناهانـم آمـرزنـده ای و بـرای زشـتی هایـم پـوشـانـنده ای

و بـرای کـردار زشـتـم کـسی نـیابـم که آن را به کـردار نـیک گـردانـد مگـر

تــو کـه معـبودی جـز تــو نـیـسـت پـاک و مـنـزهـی تــو و بـه سـتـایـشـت مـشـغولـم.

مـن بـر خویـشـتن سـتم کـردم و از سـر نـادانـی گـستـاخـی نـمودم

و دلـم آرام گـرفـت به ایـنکه از قـدیـم مـرا یـاد کـرده ای و نعـمـت خـود را بـر مـن ارزانـی داشـتـه ای.

خــــداونــدا، ســرورا، بـسـا زشـتـی هـا که آن را پـوشـانـدی

و بـسـا بـلاهـای گـران که از مـن بـگـردانـــیـدی و بـسـا لـغـزش هـا که مـرا از آن نـگـاه داشــتـی

و بـسـا نـاگــواریـهـا که از مـن رانــدی و بـسـا سـتـایـشـهـای زیـبـا که سـزاوار آن نـبـودم و تــو

آن را ( بر سـر زبـانـها ) پـراکــنده سـاخـتـی.

خــــداونــدا ... گــرفـتــاریـم بـس بـزرگ اســت

و پـریـشـانـیم مـرا از حــد ) صـواب و اعـتـدال ( گـــذرانـیـده و کــردارم ) دسـت مـرا از رسیـدن و رستـگاری( کـوتـاه کـرده

و زنـجـیـرهـای وابـسـتـگی مـرا به بـنـد کـشــیـده و زمـیـن گیـرم کـرده اسـت

و آرزوهـای بـلـند مـرا از رسـیـدن به سـودِ ) حـقـیقی ( باز داشته و دنـیا با فـریــبکاری هـای خـود مـرا فـریـفـته اسـت

و نـفـسـم با گـناهـان و سـهل انـگاریــش مـرا به ورطـه فـریـب فرو افکــنده اسـت

 

ســــرورا... از تــو درخواسـت مـیکنــم به حق ارجمـندیـت که مـبادا بـدی کـردارم، دعــایـم را از اجـابـت تــو بـاز دارد؛

/ 0 نظر / 7 بازدید