سوالات بیستمین دوره مسابقه بزرگ قرآنی

سوالات بیستمین دوره مسابقه بزرگ قرآنی

13890622_02101181

1-کدامیک از آیات جزء اول بیانگر موضوع ناسخ و منسوخ در آیات قرآن کریم است؟

جدا کننده های متن گل سری اول

 2-در کدامیک از آیات ج‍زء دوم قرآن کریم ، اوصاف ابرار بیان شده است ؟

 جدا کننده های متن گل سری اول

3- کدامیک از آیات ج‍زء سوم ، بیانگر موضوع محکم و متشابه در آیات قرآن کریم است؟

جدا کننده های متن گل سری اول

 4- کدامیک از آیات ج‍زء چهارم به شرایط پذیرش توبه به درگاه خداوند اشاره کرده است ؟

جدا کننده های متن گل سری اول

 5- تدبر در قرآن کریم دستور کدامیک از آیات جزء پنجم است ؟

جدا کننده های متن گل سری اول

6- کدامیک از آیات ج‍زء ششم قرآن کریم به موضوع توسل اشاره کرده است ؟

جدا کننده های متن گل سری اول

 7- کدامیک از آیات ج‍زء هفتم قرآن کریم بیانگر برخی معجزات حضرت مسیح (ع) است ؟

جدا کننده های متن گل سری اول

8- در کدامیک از آیات ج‍زء هشتم قرآن کریم نیکوترین رفتار با پدر و مادر توصیه شده است ؟

جدا کننده های متن گل سری اول

 9-کدامیک از آیات ج‍زء نهم قرآن کریم به سنت الهی استدراج اشاره دارد ؟

جدا کننده های متن گل سری اول

 10- در کدامیک از آیات ج‍زء دهم قرآن کریم دلبستگی به دنیا مانع جهاد در راه خدا معرفی شده است ؟

جدا کننده های متن گل سری اول

11- کدامیک از آیات ج‍زء یازدهم ، قرآن کریم را شفا، هدایت و رحمت برای مومنین معرفی کرده است ؟

جدا کننده های متن گل سری اول

 12-از منظر حضرت علی (ع) کدام یک از آیات جزء دوازدهم امید بخش ترین آیه قرآن کریم است ؟

جدا کننده های متن گل سری اول

 13-کدام یک از آیات جزء سیزدهم قرآن کریم یاد خدا را مایه آرامش قلبها معرفی کرده است ؟

جدا کننده های متن گل سری اول

14- کـدام یک از آیـات جزءچهاردهم قرآن کـریم حـیات طیبـه را نتیجه ایمـان و عمل صالـح می داند؟

جدا کننده های متن گل سری اول

 15- کدام یک از آیات جزء پانزدهم قرآن کریم اسراف کاران را برادران شیاطین می داند؟

جدا کننده های متن گل سری اول

 16- کدام یک از آیات جزء شانزدهم قرآن کریم آثار اعراض از ذکر خدا را بیان کرده است ؟

جدا کننده های متن گل سری اول

 17- کدام یک از آیات جزء هفدهم قرآن کریم صالحان را وارثان زمین معرفی کرده است ؟

جدا کننده های متن گل سری اول

 18- کدام یک از آیات جزء هجدهم قرآن کریم صریحا به عالم برزخ اشاره کرده است ؟

جدا کننده های متن گل سری اول

 19- کدام یک از آیات جزء نوزدهم قرآن کریم تواضع را از صفات بندگان خدا می داند؟

جدا کننده های متن گل سری اول

20- کدام یک از آیات جزء بیستم قرآن کریم نماز را مانع انجام فحشا و منکر معرفی کرده است؟

جدا کننده های متن گل سری اول

 21- کدام یک از آیات جزء بیست و یکم قرآن کریم پیامبر اعظم (ص) را بهترین الگو برای اهل ایمان می داند ؟

جدا کننده های متن گل سری اول

 22- کدام یک از آیات جزء بیست و دوم قرآن کریم به عصمت پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) اشاره دارد ؟

جدا کننده های متن گل سری اول

 23- کدام یک از آیات جزء بیست و سوم ، قرآن کریم را احسن الحدیث معرفی کرده است؟

جدا کننده های متن گل سری اول

 24- کدام یک از آیات جزء بیست و چهارم قرآن کریم اعضاو جوارح انسان را از شاهدان اعمال می داند ؟

جدا کننده های متن گل سری اول

 25- کدام یک از آیات جزء بیست و پنجم قرآن کریم اجر رسالت پیامبر اعظم (ص) را محبت به اهل بیت (ع) می داند ؟

جدا کننده های متن گل سری اول

 26- درکدامیک از آیات جزء بیست و ششم قرآن کریم خصوصیات پیروان پیامبر اعظم (ص) آمده است ؟

جدا کننده های متن گل سری اول

 27-در کدامیک از آیات جزء بیست و هفتم قرآن کریم به معجزه شق القمر اشاره شده است؟

جدا کننده های متن گل سری اول

28-کدامیک از آیات جزء بیست و هشتم قرآن کریم اهل ایمان را از قول بدون عمل نهــی می کند؟

جدا کننده های متن گل سری اول

29- کدامیک از آیات جزء بیست ونهم قرآن کریم پیامبر اعظم (ص) را دارای خلق عظیم می داند؟

جدا کننده های متن گل سری اول

30-کدامیک از آیات جزء سی ام قرآن کریم انسان را به تفکر درباره خلقت شتر دعوت کرده است ؟

جدا کننده های متن گل سری اول

منبع : سایت مرکز صداو سیمای همدان

 

/ 0 نظر / 329 بازدید