طنز وافور

منت وافور را که داشتنش نشان وفا است و کشیدنش موجب صفا. هر دمی که فرو می رود ممّد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر دمی دو پُک موجود است و بر هر پُکی کیفی زاید.

از دست و زبان که برآید .............................. کز عهده ترکش به در آید؟

دود غلیظ بی حصارش به همه جا سرک کشیده و درد نبودن بی حسابش همه را به فلک کشیده. حال و حوول بندگان به چرت زیادی ببُرد و پول جیبان به پُک زیادی ببَرد.
دلال نامرد را گفته تا جنس مرغوب بخرد و پول زیاد داده تا حال زیادتر ببرد. دلال هم همه را هزاری سبز ورق در بر گرفته و خواهان را کلاه گشادِ پر عرق بر سر نهاده. زرورق ناب به قدرت او ناخالص شده و دل های کباب به حیلت او ناقص گشته.

ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند/ تا تو گردی به کف آری و به غفلت نکشی
همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار/ شرط انصاف نباشد که تو تنها بکشی

در خبر است از جناب سروان، سرور ماموران و مفخر پلیسان و زحمت معتادان: هرگه یکی از بندگان گنهکارِ پریشان روزگار، دست دراز به امید نیاز به درگاهش بردارد، در وی نظر نکند. بازش بخواند، باز اعراض کند. بار دیگرش به پُک عمیق و طولانی بخواند، وافور فرماید: دعوتش اجابت کردم و امیدش برآوردم که از بسیاری نیاز و زاری بنده همی شرم دارم.
عاکفان دسته طلایش به گرانی معترف و خماران لحظه وصالش به ناخالصی معترض.

گر کسی وصف او ز من پرسد ............... بی دل از بی نشان چه گوید باز؟
عاشقان کشتگان وافوراند .................. برنیاید ز چرتیان آواز

یکی از صاحب منصبان سر به جلسه موافقت فرو برده بود و در بحر خدمت به خلق مستغرق شده. آن گاه که از این معاملت باز آمد، یکی از معتادان گفت: از این بوستان که بودی ما را چه تحفه کرامت کردی؟ گفت: به خاطر دارم که چون به مواد رسم، دامنی پر کنم هدیه ملت را. پرسیدند: چرا؟ گفت: دست زیاد شده و ناخالصی افزون گشته و مرگ و میر همه رو کشته. بگیریم و خود فروشیم و کوپنی کنیم و چنین کنیم و چنان کنیم که همین هم در بازار نباشد. گفتند: چگونه؟ جواب داد: مانند مرغ و گوشتش کنیم که زیاد بود و روان بود و ارزان بود. گرفتیم و دست بردیم و چنین کردیم و چنان کردیم که اکنون هیچ گربه ای هم دستش به گوشت نمی رسد که بگوید بو می دهد.

از گلشتان شعدی!

/ 2 نظر / 12 بازدید
مونا

هيچ گاه قدرت عشق را ناديده نگير دوست من يادت نره [ماچ][قلب][ماچ][قلب][گل] اس ام اس هاي عاشقانه روزانه منتظر حضور سبزت هستم گلم

مونا

هيچ گاه قدرت عشق را ناديده نگير دوست من يادت نره [ماچ][قلب][ماچ][قلب][گل] اس ام اس هاي عاشقانه روزانه منتظر حضور سبزت هستم گلم