بخشی از خطبه مولا علی (ع) در توصيف پرهيزکاران

(پرهيزكاران)در شب همواره بر پا ايستاده‏اند،قرآن را شمرده و با تدبر تلاوت‏مى‏كنند،با آن جان خويش را محزون مى‏سازند و داروى درد خود را از آن مى‏گيرند،هر گاه به آيه‏اى برسند كه در آن تشويق باشد با علاقه فراوان به آن روى آورند و روح‏و جانشان با شوق بسيار در آن خيره شود،و آن را همواره نصب العين خود مى‏سازند،و هرگاه به آيه‏اى برخورد كنند كه در آن بيم باشد.

گوشهاى دل خويشتن را براى شنيدن آن باز مى‏كنند،و صداى ناله و به هم خوردن‏زبانه‏هاى آتش با آن وضع مهيبش در درون گوششان طنين انداز است،آنها در پيشگاه‏خدا به ركوع مى‏روند و جبين و دست و پا به هنگام سجده بر خاك مى‏سايند،و از او آزادى‏خويش را از آتش جهنم درخواست ميكنند.

و اما در روز دانشمندانى بردبار،و نيكوكارانى با تقوا هستند،ترس و خوف بدنهاى‏آنها را همچون چوبه تيرى لاغر ساخته،چنانكه ناظران،آنها را بيمار مى‏پندارند اماهيچ بيمارى در وجودشان نيست‏بيخبران مى‏پندارند آنها ديوانه‏اند در حالى كه انديشه‏اى‏بس بزرك آنان را به اين وضع در آورده.

از اعمال اندك خويش خشنود نيستند و اعمال فراوان خود را زياد نمى‏بينند،آنان‏خويش را متهم مى‏سازند،و از كردار خود خوفناكند.هر گاه يكى از آنها ستوده شوند از آن‏چه در باره‏اش گفته شده در هراس مى‏افتد و مى‏گويد:من از ديگران نسبت‏بخود آگاه ترم!وپروردگارم به اعمالم از من آگاه‏تر است.

/ 0 نظر / 10 بازدید